Privatlivspolitik

Kære Patient

Når du er patient på vores klinikker, er det nødvendigt, at vi registrerer og behandler visse oplysninger om dig. Formålet med vores registrering og behandling er, at klinikken kan udføre korrekt behandling af dig og samtidig opfylde de forpligtelser der følger af bl.a. Sundhedsloven og Journalføringsbekendtgørelsen.

Hvilke oplysninger opbevares

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken kan som udgangspunkt kun ske med din samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Når du er patient hos os og behandles på vores klinik, behandler vi normalt følgende oplysninger om dig:

  • CPR-nummer
  • Kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail
  • Helbredsoplysninger: Øvrige journalnotater, røntgenbilleder, tandaftryk, tandscanninger, oplysninger om allergi
  • Øvrige oplysninger: Oplysninger om receptmedicin (evt. hentet via medicinkortet), medlemskab af Sygeforsikring Danmark, øvrige forsikringsoplysninger, oplysninger om familiemedlemmer og nærmeste pårørende, betalingsoplysninger

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx. via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Vores pligt

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end beskrevet ovenfor.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b og f jvf. persondataloven.

Dine rettigheder som registret patient

Du har til enhver tid som patient følgende rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler
  • Ret til at opdatere eller ændre de personoplysninger, vi behandler om dig
  •  Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter de personoplysninger vi opbevarer, eller at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler personoplysningerne
  • Kan anmode om, at vi transmitterer alle personoplysninger på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format

Det skal bemærkes, at reglerne i Bogføringsloven, Hvidvaskningsloven, Sundhedsloven, Journalføringsbekendtgørelsen m.v. kan medføre, at vi ikke er berettiget til at slette, ændre eller opdatere konkrete personoplysninger.

Ved spørgsmål til vores persondatahåndtering er du altid velkommen til at sende os en mail på hej@aarhustandcenter.dk